Disclaimer

 Gelieve deze mededeling aandachtig door te nemen voordat u gebruik maakt  van de site. Door het gebruik van de site verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met deze mededeling. Deze mededeling regelt het gebruik van de site en van alle informatie die zich op de site bevindt. Deze website is eigendom van de UGent.

De toegang tot de site van de UGent en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving welke geldig is in België.

Inhoud en kwaliteit van de informatie 

Op de UGent rust enkel een inspanningsverbintenis. Ondanks alle inspanningen kan de UGent niet garanderen dat de informatie op deze website op elk moment actueel, juist en volledig is. De UGent, haar directieleden en personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij inhoudelijk niet nauwkeurig, volledig, correct of actueel is.

De UGent behoudt zich het recht voor, wanneer zij dit gepast acht, de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wettelijk beschermde informatie

De UGent heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van het getoonde materiaal te achterhalen. Indien u ondanks die inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze site onrechtmatig zou zijn of u in uw rechtmatige belangen zou schaden, dan verzoeken wij u dit te melden via de contactpagina. Indien nodig, zal de relevante informatie verwijderd worden of ontoegankelijk gemaakt worden, zonder voor de tijdelijke beschikbaarheid aansprakelijk te kunnen worden gesteld en voor zover uw verzoek redelijk en op het eerste gezicht legitiem is.

Auteursrecht

Alle teksten, illustraties en ander materiaal op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het is u toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen. Verspreiding onder derden, wat zou dienen te gebeuren onder dezelfde voormelde restrictieve voorwaarden, is enkel toegelaten na voorafgaande schriftelijke toestemming van de UGent.

Citeren is toegestaan, op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron.

Reproducties dienen steeds te verwijzen naar de authentieke bron. Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning, noch enig ander recht verleend.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website embedt  inhoud van derden of verwijst daarnaar via hyperlinks. Dat betekent niet noodzakelijk dat de UGent banden heeft met deze sites, naar dewelke wordt verwezen via een embedded link of een hyperlink.

De UGent, haar directieleden en personeel kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het embedden zelf en kunnen ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze sites of de informatie die zich daarop bevindt; noch deze sites, noch de informatie op deze sites werden door de UGent goedgekeurd. De UGent, haar directieleden en personeel kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schendig van auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten door deze derde sites. Tevens kunnen de UGent, haar directieleden en personeel niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet-actuele informatie, onjuistheden, onnauwkeurigheden en onvolledigheden op deze derde sites.

Algemene aansprakelijkheid

De UGent, haar directieleden en personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site of informatie, met inbegrip van – maar niet beperkt blijvend tot – winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade. De UGent, haar directieleden en personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website. De UGent, haar directieleden en personeel kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijziging en/of beëindiging van de site. De UGent staat niet garant voor het feit dat de servers die deze site beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Bevoegde jurisdictie

Het Belgische recht is van toepassing, onverminderd de toepassing Europese regelgeving met directe werking. Bij geschillen dient er eerst gepoogd te worden om in der minne een oplossing te vinden alvorens een beroep kan worden gedaan op de tussenkomst van gerechtelijke instanties. Terzake zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd om kennis te nemen over een geschil.

Stemmen uit het verleden

Stemmen uit het verleden is de naam van de Collectie bandopnames uit de jaren 60 en 70 van de Universiteit Gent. Over de privacy en het gebruik van deze collectie gelden onderstaande bepalingen.

De Universiteit Gent heeft getracht persoonsgegevens m.b.t. de collectie zoveel mogelijk af te schermen. Enkel de voornaam, geboortedatum en het beroep van de sprekers worden weergegeven. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal toch inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit aan de Universiteit Gent laten weten via de contactpagina.

De auteursrechten op de verzameling dialectbanden van de Universiteit Gent vallen onder de algemene regels in de disclaimer van deze website. De collectie kan in overleg met de UGent gebruikt worden door andere organisaties zoals erfgoedcellen en heemkringen, voor wetenschappelijk onderzoek, voor journalistieke doeleinden enz. In dat geval kan u contact opnemen met de vakgroep Taalkunde – Nederlands van de Universiteit Gent. Gebruik daarvoor ook de contactpagina.

Gebruiken van persoonlijke informatie

Wanneer u contact met de UGent opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren (uw naam, postadres, e-mail adres, de aard van uw verzoek en eventueel nog andere gegevens) met de bedoeling te kunnen voldoen aan uw verzoek. Deze informatie zal de UGent helpen u achteraf informatie te bezorgen die relevant is voor uw behoeften. U mag geen informatie over andere leden van uw gezin verstrekken zonder hun toestemming. Alle persoonlijke gegevens die eventueel worden verstrekt, zullen opgenomen worden in een bestand. Deze gegevens zijn bestemd voor promotie van de UGent. De Wet van 8/12/1992 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens. Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen gehouden door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.

Overige

De inhoud van deze disclaimer kan te allen tijde wijzigen.