Fries

“leuke aksje hie?”

voetbalfragmenten

Lees de tekst terwijl je luistert
(1) en sa is it Hearrenfean dy’t eh direkt alwer de oanfal siket ? Bakkati de lange bal op eh Stefan Selakovic dy () dolt (/) dêr wat mei syn tsjinstanner om. dat sjocht der hiel aardich út want hy is him knap foarby. (2) dat is dan noch wol eh fan Selakovic! dy’t wol ris in () leuke (/) aksje hie? dat hat hy no ek. is 1 man kwyt mar dan moat hy de 2e ek hawwe dan lit hy de bal in bytsje fan de foet ôfspringe. (3) dy wol eh noch wol wat dwaan 1 man kwyt 2 man kwyt 3 man kwyt no min of mear o foarset sis. komt noch in goede foarset út wêr’t Samaras justjes te let op ynglidet.

opname: © Corpus Gesproken Fries – Fryske Akademy

Het Fries is net zoals het Duits en het Engels een zustertaal van het Nederlands. Vanuit het West-Germaans heeft het zich, net als het Nederlands, tot een zelfstandige taal ontwikkeld. Vandaag wordt de taal gesproken in de Nederlandse provincie Fryslân, waar het een officiële taal is naast het Nederlands.  In Fryslân is het Fries de moedertaal van iets meer dan de helft van de ruim 600.000 inwoners. Dat wil niet zeggen dat alle Friezen die tot die helft behoren altijd Fries spreken. Iedereen kent ook Nederlands en bij sommige gelegenheden wordt voor die taal gekozen. Bovendien bestaat er een groot verschil in de beheersing van de verschillende vaardigheden; de meeste Friezen verstaan de taal wel, een groot deel spreekt het ook, maar het lezen en vooral schrijven kan zeker niet iedereen. 

Meer over het Fries